23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-298351
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.07.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/133049154.aspx

Udbyder

Hans Jørgensen & Søn A/S

2 fagentrepriser vedrørende kranentrepriser


Hans Jørgensen & Søn A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hans Jørgensen & Søn A/S
CVR-nummer: 30694244
Postadresse: Sivmosevænget 4
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Bechsgaard
E-mail: lbe@hjsas.dk
Telefon: +45 51175294

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/133049154.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133049154.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133049154.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbudsbekendtgørelse - Udbud af 2 fagentrepriser vedr. kranentrepriser

 

Sagsnr.: 24352-0048/lmh
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hans Jørgensen & Søn A/S skal opføre i alt ca. 11 298 m2 bebyggelse, herunder private boliger, butik og almene boliger. Som delegeret bygherre for Boligselskabet Sydfyn skal Hans Jørgensen & Søn A/S opføre de almene familieboliger i bebyggelsen: Afd. 7526 Nordre Park, Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg, hvilket indebærer, at Hans Jørgensen & Søn A/S forestår udbudspligten for Boligselskabet Sydfyn. Hans Jørgensen& Søn A/S sender hermed 2 fagentrepriser i form af en tårnkranentreprise og en mobilkranentreprise i udbud. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører således udbuddet af de 2 fagentrepriser.

Forud for entrepriserne er udført byggeplads, fundamenter, terrændæk, betonelementmontage inkl. præfabrikerede badekabiner samt forsyninger og kloak i jord.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tårnkran-entreprise

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000 Kranbiler og dumpere
42414000 Kraner, mobile portalkraner og krantrucker
42414100 Kraner
42414150 Tårnkraner
42414410 Lastbilkraner
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tårnkran-entreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Mobilkran-entreprise

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000 Kranbiler og dumpere
42414000 Kraner, mobile portalkraner og krantrucker
42414100 Kraner
42414410 Lastbilkraner
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Mobilkran-entreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindstekrav: For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under entreprisekontrakten, er det et mindstekrav:

a) at ansøgers egenkapital ifølge seneste afsluttede årsregnskab er positiv. Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter regelsættet angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015 med senere ændringer).

b) at ansøgers årlige gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste tre afsluttede regnskabsår udgør mindst 2 000 000 DKK.

c) at ansøgers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår er mindst 15. Soliditetsgraden skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Soliditetsgraden skal således beregnes og oplyses efter følgende formel: (Regnskabsmæssig egenkapital x 100) / Samlede regnskabsmæssige aktiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation til brug for bedømmelsen af ansøgerens økonomiske og finansielle egnethed:

a) Revisorattesteret erklæring hvoraf ansøgerens egenkapital, nettoomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår fremgår. Ved nyopstartede virksomheder, sammenslutninger/konsortier og støttende enheder se tillige udbudsbetingelserne.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013, samt de forpligtelser og krav til kvalitetssikring, der påhviler en almen boligorganisation, eksempelvis bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/07/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbudssummerne og eventuelle forbehold gøres tilgængelige på udbudsportalen (Mercell).

De bydende, der måtte ønske at være til stede ved åbningen af tilbud, kan give møde på adressen

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilmelding til fysisk tilstedeværelse ved åbning af tilbud bedes ske senest kl. 12.00 dagen før åbning af tilbud til:

Lars Bechsgaard

E-mail: Lbe@hjsas.dk

Telefon: +45 5117 5294

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For deltagelse i udbuddet er det en forudsætning, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136. Til foreløbig dokumentation herfor skal tilbudsgiver aflevere udfyldt ESPD samtidig med tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiver skal anvende tilbudslisten til brug for tilbudsafgivelsen. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver kan være berettiget og/eller forpligtet til at afvise et tilbud som ukonditionsmæssigt, såfremt tilbudsgiver ikke har iagttaget disse forhold.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.093