23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 116-282491
Offentliggjort
17.06.2020
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Anmodning om deltagelse

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272498&B=DINFORSYNING

Udbyder

DIN Forsyning Varme A/S

Vindere

Byggemodning, indledende arbjede

(13.11.2020)
Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

A02.1: Fliskedelbygning, fundering

(17.02.2021)
JORTON A/S
Robert Fultons Vej 16
8200 Århus N

A05: Transformerbygning

(03.03.2021)
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

I01, Havvandsledninger

(05.03.2021)
Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

A03: Ny Kronebygning

(19.04.2021)
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

A06: Havvandsindtag

(21.04.2021)
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

N: Tilkobling distributionsnettet

(26.05.2021)
M.J. Eriksson
Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndbystand

Lot A02.2: Fliskedelbygning, stål og apteringsentreprise

(25.06.2021)
JORTON A/S
Brolæggervej 13
6710 Esbjerg V

Lot A08: Flishåndtering

(09.07.2021)
JORTON A/S
Brolæggervej 13
6710 Esbjerg V

A04: Varmepumpebygning

(28.07.2021)
K.G Hansen & Sønner A/S
Odinsvej 8
7200 Grindsted

Kvalifikationsordning vedr. anlægs- og bygningsarbejder


DIN Forsyning Varme A/S

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning Varme A/S
CVR-nummer: 32662498
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Sørensen
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272498&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272498&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kvalifikationsordning vedr. anlægs- og bygningsarbejder

 

Sagsnr.: Lot A - Kvalifikationsordning
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45213000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213200 Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger
45213221 Opførelse af lagerbygninger
45213250 Arbejder i forbindelse med industribygninger
45223000 Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232152 Opførelse af pumpestationer
45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
45233129 Anlægsarbejde: tværveje
45241100 Anlægsarbejde: kajer
45251200 Bygge-anlægsarbejde: varmeværker
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende kvalifikationsordning vedrører anlægs- og bygningsarbejder til DIN Forsyning Varme A/S. Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede entreprenørvirksomheder i forbindelse med udførelse anlægsarbejder og bygningsarbejder for DIN Forsyning Varme A/S.

Formålet er at etablere 2 kvalifikationslister over kvalificerede virksomheder, som kan udføre arbejder inden for anlægs- og byggearbejder for ordregiver.

Det tilkendegives ved afkrydsning i EU-Supply, i ansøgers ESPD, hvilke af følgende lister, der ansøges om optagelse på ordningen med speciale inden for. Således er det muligt at søge om optagelse i kvalifikati-onsordningen ift. ét eller begge lister. Ansøgere optages på ordningen inden for én eller flere områder, som ansøgeren har dokumenterede kompetencer inden for. Ansøger skal som minimum angives én (1) liste. Listerne er følgende:

- Anlægsarbejder

- Bygningsarbejder.

Såfremt der ikke angives minimum én liste, medfører dette ikke-konditionsmæssighed.

DIN Forsyning skal bygge følgende nye produktionsanlæg:

- 60 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering

- 50 MW havvandsbaseret varmepumpeanlæg

- 30 MW elkedelanlæg

- Ny pumpe og distributionscentral.

Ordregiver har foreløbigt planlagt følgende lot liste, som forventes udbudt under denne kvalifikationsordning:

Kvalifikationsliste - anlægsarbejder

A01.1: Byggemodning, indledende arbejder

A01.2: Byggemodning, forsatte arbejder

A06: Havvandsindtag

I01:Havvandsledninger

N02: Tilkobling distributionsnettet, rørlægning

N03: Tilkobling distributionsnettet, arbejde ved bane

Kvalifikationsliste - bygningsarbejder

A02.1: Kedelbygning, fundamenter og terrændæk

A02.2: Kedelbygning, overbygning

A03: Ny krone bygning

A04: Varmepumpebygning

A05: Transformerbygning

A07: Administrationsbygning

A08: Flismodtagelse

A09: Flislager

A10: Kran i Ny Krone

A11: Div. mindre betonkonstruktioner i terræn

A12: Ny Olietank Citycentralen.

Ovenstående er vejledende og udelukkende angivet som indikator på omfanget af de på bekendtgørelsestidspunktet forventede projekter, som ordregiver forventer at gennemførte inden for kvalifikationsordningens løbetid.

De enkelte udbud under kvalifikationsordningen gennemføres i udbudssystemet Dalux på baggrund af selvstændige betingelser, som fastsætter kriterier for tildeling.

Yderligere vejledning vedr. kvalifikationsordningen fremgår af "Betingelser for kvalifikationsordning" jf. punkt 1.3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.8) Kvalifikationsordningens varighed
Start: 01/08/2020
Slut: 01/07/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9) Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøger skal sammen med ansøgningen fremsende en udfyldt udgave af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er.

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk.1-3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs eller lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøger skal oplyse ”Gennemsnitlig årsomsætning” for hvert af de tre (3) seneste afsluttede regnskaber ved tidspunktet for fremsendelse af ansøgning.

Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige årsomsætning er på mindst 30 mio. DKK for de anførte afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal oplyse ”soliditetsgraden” for de tre (3) seneste afsluttede regnskaber ved tidspunktet for fremsendelse af ansøgning. Egenkapitalen, som danner grundlag for beregningen, skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 8.8.2019).

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på gennemsnitlig 10 % for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Hvis ansøger, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen- bestilles hos virk. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP, Politiet (Kriminalregistret).

Der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne fremlægge dokumentation iht. e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøger skal anføre de op til 3 referencer pr. forventede udbud under kvalifikationsordningen som ansøger finder mest sammenlignelige med opgaver indenfor de foreløbigt planlagte udbud.

— Referencerne skal være udført inden for de seneste syv (7) år regnet fra datoen hvor ansøgningen fremsendes

— Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end syv (7) år før datoen for optagelse på kvalifikationsordningen

— For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste syv (7) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste syv (7) år regnet fra datoen hvor ansøgningen fremsendes. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om

— Hver reference må maksimalt fylde én (1) normalside af 2 400 anslag inkl. mellemrum.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

Ansøgere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til kvalifikationsordningen.

— Alle spørgsmål skal stilles i EU- Supply

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument.

Det er ansøgers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i EU-Supply.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2020

Send til en kollega

0.094