23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 115-279333
Offentliggjort
16.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.07.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/132173631.aspx

Udbyder

Nyborg Kommune

Vindere

Valgt bygherrerådgiver

(23.10.2020)
Kuben Management
Ellebjergvej 52, 3
2450 København SV

Opdateringer

Rettelse
(24.06.2020)

II.2.4)
I stedet for:
Bygherrerådgiverens rolle vil overordnet set omfatte rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforlag og byggeprogram for sundhedshuset, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning samt bistand i forbindelse med bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse.
Derudover skal bygherrerådgiveren forestå opfølgning med totalrådgiveren gennem projekterings- og udførelsesfaserne, og skal således varetage Nyborg Kommunes interesser over for totalrådgiveren.
Læses:
Bygherrerådgiverens rolle vil overordnet set omfatte rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforlag og byggeprogram for sundhedshuset, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af totalentreprise samt bistand i forbindelse med bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse.
Derudover skal bygherrerådgiveren forestå opfølgning med totalentreprenøren gennem projekterings- og udførelsesfaserne, og skal således varetage Nyborg Kommunes interesser over for totalentreprenøren.

Bygherrerådgivning ifm. etablering af sundhedshus


Nyborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Lindegaard Hansen
E-mail: ceh@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Fax: +45 63337001

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/132173631.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.nyborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/132173631.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/132173631.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning ifm. etablering af sundhedshus

 

Sagsnr.: S2020-14082
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nyborg Kommune ønsker at indgå en aftale på bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt sundhedshus.

Tryk her https://permalink.mercell.com/132173631.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherrerådgiverens rolle vil overordnet set omfatte rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforlag og byggeprogram for sundhedshuset, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning samt bistand i forbindelse med bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse.

Derudover skal bygherrerådgiveren forestå opfølgning med totalrådgiveren gennem projekterings- og udførelsesfaserne, og skal således varetage Nyborg Kommunes interesser over for totalrådgiveren.

Arbejdet forventes påbegyndt i efteråret 2020.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven afsnit II og jf. udbudslovens § 58-60 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at der kun kan afgives tilbud på opgaven, såfremt man er udvalgt gennem prækvalifikationen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Specifikke kompetencer og erfaring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse for opgavens løsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kommunikation og kvalitetsstyring / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/10/2020
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, vil Nyborg Kommune ved udvælgelsen af de 5 prækvalificerede lægge vægt på, at ansøger har tilstrækkelige kvalifikationer til udførelsen af opgaverne, samt tilstrækkelig erfaring fra lignende opgaver. I denne forbindelse lægges der særligt vægt på ansøgers tekniske og faglige formåen.

Ansøger skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen:

Referenceliste

Ansøger skal udarbejde referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser leveret inden for de seneste 5 år. Referencelisten skal således indeholde en beskrivelse af de 5 mest betydelige og sammenlignelige leveringer, inklusive datoer og kundens navn (inkl. kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at ansøger angiver størrelsesorden (i form af beløb i DKK).

Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring med sammenlignelige opgaver, angivet i form af maksimalt 5 forskellige referencer inden for de seneste 5 år. Minimum én af ansøgers referencer skal vedrøre udvikling af boligområde og minimum én vedrører sundhedshus, rehabiliteringscenter, lægehus eller lignende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgeren skal oplyse sin soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Ansøger skal oplyse dækningssum på sin professionelle ansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Soliditetsgraden skal være minimum 15 % for hvert af de indsendte regnskabsår.

- Dækningssum skal minimum være 12,5 mio. DKK for personskade og minimum 5 mio. DKK for tingskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udarbejde referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser leveret inden for de seneste 5 år. Referencelisten skal således indeholde en beskrivelse af de 5 mest betydelige og sammenlignelige leveringer, inklusive datoer og kundens navn (inkl. kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at ansøger angiver størrelsesorden (i form af beløb i DKK).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring med sammenlignelige opgaver, angivet i form af maksimalt 5 forskellige referencer inden for de seneste 5 år. Minimum én af ansøgers referencer skal vedrøre udvikling af boligområde og minimum én vedrører sundhedshus, rehabiliteringscenter, lægehus eller lignende.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2020

Send til en kollega

0.093