23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 019-030899
Offentliggjort
28.01.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.02.2015 Kl. 13:00

Addresse
COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Anne Faurskov Hutcheson
2800 Kgs. Lyngby

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme

Opdateringer

Rettelse
(16.02.2015)

I stedet for:

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme.

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Københavns Ejendommen og KFFO ønsker at flytte Københavns Museum. Der er i den forbindelse udarbejdet et indledende skitsemateriale, der sandsynliggør, at museet kan flyttes til Stormgade 18-20. Ombygningen omhandler hele Stormgade 18, der er en fredet bygning og enten 3 eller 6 etager i Stormgade 20, der ikke er fredet, men bevaringsværdig.

Københavns Museums udstillingsrum skal placeres i Stormgade 18. I Stormgade 20 ønskes indplaceret Københavns Museums administrative funktioner samt Fund-indtag og andre kommunale administrative funktioner.

Totalrådgiver skal levere totalrådgivning (arkitekt-, ingeniør-, og landskabsarkitektrådgivning). Ydelserne omfatter færdigprogrammering, projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Den samlede økonomiske ramme er (inkl. rådgivningsydelser og administrative omkostninger)

Stormgade 18: 26 000 000 DKK

Stormgade 20: 19 000 000-35 000 000 DKK

Byggeriet forventes færdigt i foråret 2017.

II.1.8) Delaftaler:

—.

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud:

—.

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Fremlæggelse af referencer over rådgivning indenfor tilsvarende bygge- og anlægsarbejder udført indenfor de seneste 3 år.

Referencerne ønskes med angivelse af:

— opgavens art, herunder om der er tale om renovering, nybygning eller ombygning

— tilbudsgivers/ansøgers rolle i opgaven

— opgavens areal

— opgavens lokation

— bygherre

—- honorarbærende entreprisesum

— dato for opgavens aflevering/status for projektet

— entrepriseform.

Ansøger bedes redegøre for, hvorfor de udvalgte referencer anses for sammenlignelige/relevante. Det bemærkes i denne forbindelse, at ordregiver ikke ønsker en konkret løsning i forhold til beskrivelsen eller CVer, men alene en beskrivelse af, hvilke kompetencer tidligere gennemførte projekter har tilført ansøger i henhold til tilsvarende opgaver.

Der ønskes kun referencer fra realiserede projekter eller projekter under opførelse.

Hvis der medsendes referencer fra tidligere ansættelser skal dette tydeligt angives og kun referencer hvor ansøgeren har fungeret som projektleder vil blive taget i betragtning.

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

V.I.3) Yderligere oplysninger:

—.

—.
Læses:
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Byggeri København (ByK).

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Københavns Ejendommen og KFFO ønsker at flytte Københavns Museum(det tidligere Københavns Bymuseum, beliggende på Vesterbrogade 59, 1620 København V). Der er i den forbindelse udarbejdet et indledende skitsemateriale, der sandsynliggør, at museet kan flyttes til Stormgade 18-20. Ombygningen omhandler hele Stormgade 18, der er en fredet bygning og mellem 3 og 6 etager i Stormgade 20, der ikke er fredet, men bevaringsværdig.

Københavns Museums udstillingsrum skal placeres i Stormgade 18. I Stormgade 20 ønskes indplaceret Københavns Museums administrative funktioner samt Fund-indtag og andre kommunale administrative funktioner.

Totalrådgiver skal levere totalrådgivning (arkitekt-, ingeniør-, og landskabsarkitektrådgivning). Ydelserne omfatter færdigprogrammering, projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Den samlede økonomiske ramme er (inkl. rådgivningsydelser og administrative omkostninger)

Stormgade 18: 26 000 000 DKK

Stormgade 20: 19 000 000-35 000 000 DKK

Byggeriet forventes færdigt i foråret 2017.

II.1.8) Delaftaler:

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler.

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud:

Der er ikke mulighed for at aflevere alternative tilbud.

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Fremlæggelse af maksimalt 6 referencer over rådgivning indenfor tilsvarende bygge- og anlægsarbejder udført indenfor de seneste 3 år. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4 sider.

Referencerne ønskes med angivelse af

— opgavens art, herunder om der er tale om renovering, nybygning eller ombygning

— tilbudsgivers/ansøgers rolle i opgaven

— opgavens areal

— opgavens lokation

— bygherre

— honorarbærende entreprisesum

— dato for opgavens aflevering/status for projektet

— entrepriseform.

Ansøger bedes redegøre for, hvorfor de udvalgte referencer anses for sammenlignelige/relevante. Det bemærkes i denne forbindelse, at ordregiver ikke ønsker en konkret løsning i forhold til beskrivelsen eller CVer, men alene en beskrivelse af, hvilke kompetencer tidligere gennemførte projekter har tilført ansøger i henhold til tilsvarende opgaver.

Der ønskes kun referencer fra realiserede projekter eller projekter under opførelse.

Hvis der medsendes referencer fra tidligere ansættelser skal dette tydeligt angives og kun referencer hvor ansøgeren har fungeret som projektleder vil blive taget i betragtning.

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der vil ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse eller garantistillelse.

V.I.3) Yderligere oplysninger:

Ad punkt I.1) Københavns Ejendomme har ændret navn til Byggeri København (ByK). Der kan i udbudsmaterialet forekomme bilagsmateriale, hvor navnet Københavns Ejendomme eller Kejd fremgår. Dette skyldes alene, at navneændringer er af så ny karakter, at ændringen endnu ikke er slået igennem på alle standardbilag og standard-dokumenter.

Ad punkt III.2.1) og punkt III.2.2) og punkt III.2.3) Anmodning om prækvalifikation afleveres i 3 eksemplarer i papirudgave samt 1 elektronisk eksemplar i PDF-format på USB.

Totalrådgivning i forbindelse med indretning og ombygning af ejendommen Stormgade 18 og dele af ejendommen Stormgade 20, København V (Rettet)


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme
Nyropsgade 1, 5
Kontaktpunkt(er): Københavns Ejendomme
Att: Inga Marie Thornval
København V
DANMARK
Telefon: +45 29612954
Mailadresse: b79e@okf.kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kejd.dk

Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Anne Faurskov Hutcheson
Kgs. Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 56402318
Mailadresse: afhn@cowi.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Anne Faurskov Hutcheson
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 56402318
Mailadresse: afhn@cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Anne Faurskov Hutcheson
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 56402318
Mailadresse: afhn@cowi.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religionI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Totalrådgivning i forbindelse med indretning og ombygning af ejendommen Stormgade 18 og dele af ejendommen Stormgade 20, København V.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Stormgade 18 og 20, 1555 København V.

NUTS-kode DK011


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Københavns Ejendommen og KFFO ønsker at flytte Københavns Museum. Der er i den forbindelse udarbejdet et indledende skitsemateriale, der sandsynliggør, at museet kan flyttes til Stormgade 18-20. Ombygningen omhandler hele Stormgade 18, der er en fredet bygning og enten 3 eller 6 etager i Stormgade 20, der ikke er fredet, men bevaringsværdig.
Københavns Museums udstillingsrum skal placeres i Stormgade 18. I Stormgade 20 ønskes indplaceret Københavns Museums administrative funktioner samt Fund-indtag og andre kommunale administrative funktioner.
Totalrådgiver skal levere totalrådgivning (arkitekt-, ingeniør-, og landskabsarkitektrådgivning). Ydelserne omfatter færdigprogrammering, projektering samt tilsyn og byggeledelse.
Den samlede økonomiske ramme er (inkl. rådgivningsydelser og administrative omkostninger)
Stormgade 18: 26 000 000 DKK
Stormgade 20: 19 000 000-35 000 000 DKK
Byggeriet forventes færdigt i foråret 2017.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


71200000, 71400000, 71300000, 71240000, 71500000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler


II.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud


II.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Eventuelle optioner vil være beskrevet i udbudsmaterialet.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Den vindende tilbudsgiver skal overholde København Kommunes bestemmelser om CSR, arbejdstagerrettigheder samt praktikanter/lærlinge. Bestemmelserne kan hentes på www.kejd.dk under indkøb og udbud. Øvrige særlige vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal angive firmanavn og kontaktperson, samt mailadresse til kontaktperson.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1)) samt økonomisk og finansiel kapacitet (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2)) og teknisk kapacitet (Udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3)) afgives for alle deltagere i konsortiet.
Obligatoriske data
Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, CVR-nummer og kontaktoplysninger.
Oplysning om eventuelle underentreprenørers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson.
Underskrevet tro og love erklæring på, at ansøger ikke befinder sig i nogle af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a, b og c nævnte situationer. Erklæringen må ikke være ældre en 3 måneder regnet fra dato for ansøgning om deltagelse.
Underskrevet tro og love erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om, hvorvidt virksomheden, har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK.
Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, dvs. et konsortium eller lignende skal oplysningerne i pkt. A-C angives for hver af virksomhederne.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Oplysninger om omsætning for om muligt de seneste 3 disponible regnskabsår.
2. Oplysninger om egenkapital for om muligt de seneste 3 disponible regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapitalen skal være positiv for de 2 seneste disponible regnskabsår.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Fremlæggelse af referencer over rådgivning indenfor tilsvarende bygge- og anlægsarbejder udført indenfor de seneste 3 år.
Referencerne ønskes med angivelse af:
— opgavens art, herunder om der er tale om renovering, nybygning eller ombygning
— tilbudsgivers/ansøgers rolle i opgaven
— opgavens areal
— opgavens lokation
— bygherre
—- honorarbærende entreprisesum
— dato for opgavens aflevering/status for projektet
— entrepriseform.
Ansøger bedes redegøre for, hvorfor de udvalgte referencer anses for sammenlignelige/relevante. Det bemærkes i denne forbindelse, at ordregiver ikke ønsker en konkret løsning i forhold til beskrivelsen eller CV er, men alene en beskrivelse af, hvilke kompetencer tidligere gennemførte projekter har tilført ansøger i henhold til tilsvarende opgaver.
Der ønskes kun referencer fra realiserede projekter eller projekter under opførelse.
Hvis der medsendes referencer fra tidligere ansættelser skal dette tydeligt angives og kun referencer hvor ansøgeren har fungeret som projektleder vil blive taget i betragtning.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nejIII.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nejDel IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af antallet af kandidater vil ske ud fra en helhedsvurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.2.3) Teknisk kapacitet.Ved relevante referencer forstås referencer fra:
1) Bygninger til udstillingsformål
2) Fredede bygninger
3) Bygninger med offentlig adgang, herunder med innovative ideer til løsning af adskillelsen og samspillet mellem den offentlige tilgængelige og ikke-offentlige tilgængelige del af bygningen.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

24.2.2015 - 13:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Ad punkt I.1) Opmærksomheden henledes på, at der ikke er yderligere specifikationer eller materiale at få ved henvendelse til Københavns Kommune. Henvendelser vedr. prækvalifikationen bedes rettet til kontaktpersonen angivet i bilag A (COWI A/S, att. Anne Faurskov Hutcheson).
Ad punkt III.2.1) Ved anmodning om prækvalifikation skal der fremsendes en tro- og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13.5.1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring. Ved anmodning om prækvalifikation skal der ligeledes fremsendes en tro- og love erklæring om udelukkelse i henhold til udbudsdirektivets art. 45.
Ad punkt III.2.3) Ansøger opfordres til at følge dispositionen i udbudsbekendtgørelsen ved udformning af sin anmodning om prækvalifikation.
Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at de underrådgivere, hvis ressourcer der lægges vægt på under prækvalifikation, også tilbydes som underrådgivere under tildeling.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: kflu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

23.1.2015

Send til en kollega

0.125