23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 019-029844
Offentliggjort
28.01.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Ansøgningsskema kan fremsendes ved henvendelse pr. mail til akj@arkiplus.dk

Anmodning om deltagelse

Til
03.03.2015 Kl. 14:00

Addresse
Arkiplus A/S
Att: Anders Køhler-Johansen
Mail: akj@arkiplus.dk

Udbyder

Sorø Kommune

Bostedet Lundebo, Nybygning


Sorø Kommune

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Sorø Kommune
Rådhusvej 8
Kontaktpunkt(er): Arkiplus A/S
Att: Anders Køhler-Johansen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 23327338
Mailadresse: akj@arkiplus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.soroe.dk

Yderligere oplysninger fås her: Arkiplus A/S
Holbækvej 111
Kontaktpunkt(er): Arkiplus A/S
Att: Anders Køhler-Johansen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 23327338
Mailadresse: akj@arkiplus.dk
Internetadresse: http://www.arkiplus.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkiplus A/S
Holbækvej 111
Kontaktpunkt(er): Arkiplus A/S
Att: Anders Køhler-Johansen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 23327338
Mailadresse: akj@arkiplus.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkiplus A/S
Holbækvej 111
Kontaktpunkt(er): Arkiplus A/S
Att: Anders Køhler-Johansen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 23327338
Mailadresse: akj@arkiplus.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester
Boliger og offentlige faciliteterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Bostedet Lundebo, Nybygning.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund.

NUTS-kode DK022


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Projektet omhandler nybygning til Bostedet Lundebo, så den samlede bebyggelse i fremtiden vil rumme i alt 58 plejeboliger inkl. tilhørende fællesarealer. Herudover servicearealer som personalefaciliteter, som etableres som supplement til servicearealer i eksist. bygning som bevares.
Projektet omfatter opførelse af 58 plejeboliger på hver 75 m², i alt 4 350 m² samt tilhørende servicearealer på i alt 431 m². Boligerne opføres som 4 boliggrupper med hver 14-15 boliger og servicearealerne opdeles i 2 enheder som hver servicere 2 boliggrupper.
Projektet opføres i 2 etaper hvor hver etape omfatter 2 boliggrupper og et serviceareal.
Projektet udbydes i fagentreprise med følgende entreprise opdeling:
1. jord-, beton- og kloakentreprisen (inkl. betonelementer og stålarbejder)
2. murerentreprisen
3. luknings- og tagentreprisen (tage, facader inkl. vinduer/døre)
4. tømrerentreprisen (indv. vægge, indv. døre, lofter, træværk, inventar)
5. malerentreprisen
6. gulventreprisen
7. el-entreprisen
8. VVS-entreprisen
9. ventilationsentreprisen
10. anlægsentreprisen.
Udbuddet er planlagt således, at de bydende skal afgive tilbud på hver af de 2 etaper ved 2 separate licitationer som afholdes med et par dages mellemrum. Dette gælder dog ikke 3. Luknings- og tagentreprisen (tage, facader inkl. vinduer/døre) som kun udbydes som en samlet entreprise for begge etaper.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Projektet omfatter opførelse af 58 plejeboliger på hver 75 m², i alt 4 350 m² samt tilhørende servicearealer på i alt 431 m².
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 70 000 000 og 80 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Særpriser på enkelte bygningsdele og andre ydelser. Optioner forventes generelt udnyttet i forbindelse med indgåelse af kontrakter, men enkelte optioner forventes udnyttet i kontraktens løbetid.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I.h.t. AB92 med tilføjelser i.h.t. udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I.h.t. AB92 med tilføjelser i.h.t. udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tjenesteydere (fx et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Arbejdsklausul:
Betingelserne i ILO-konvention nr. 94 er gældende. Dette indebærer, at entreprenøren forpligter sig til at sikre, at ansatte, der beskæftiger sig med opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de som gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
I det omfang entreprenøren anvender vikarer, underleverandører eller andre til at udføre arbejdet, skal entreprenøren sikre sig, at ovennævnte krav er opfyldt. (kædeansvar).
Sorø Kommune kan til enhver tid forlange relevant dokumentation fra entreprenøren for at arbejdet på entreprisen udføres i overensstemmelse med stk. 1. Kravet om dokumentation gælder for alle, der udfører arbejde på entreprisen og det er entreprenørens ansvar at indhente dokumentationen. Krav om relevant dokumentation fremsættes skriftligt og skal være Sorø Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage fra påkravets modtagelse.
Sorø Kommune vil foretage uanmeldt kontrol på byggepladsen med henblik på overholdelse af denne bestemmelse. Hvis kontrollen giver anledning til påkrav om relevant dokumentation for de tilstedeværende, der arbejder med entreprisen, skal denne foreligge senest 5 arbejdsdage fra tidspunktet for den uanmeldte kontrol.
Socialklausul:
Overtrædelse af denne bestemmelse anses for en væsentlig misligholdelse af entreprisekontrakten og berettiger Sorø Kommune til at ophæve denne uden yderligere argumentation.
Sorø kommune har en generel aftale med uddannelsesorganisationen, hvor Sorø kommune til uddannelsesorganisationen oplyser, hvilke firmaer der får tildelt entreprisekontrakter. Herefter kontakter uddannelsesorganisationen firmaerne for drøftelse af muligheden for oprettelse af praktikpladser.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: I anmodning om deltagelse ønskes følgende oplyst:
A) Oplysning om ansøgers firmanavn, adresse, telefonnummer, CVR nummer, kontaktperson og dennes mail
B) Beskrivelse af ansøgers selskabsform og primære arbejdsområder, ejer- og ejerstruktur
C) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke har forfalden eller ubetalt gæld til det offentlige der overstiger 100 000 DKK jf. lov nr. 1093 af 21.12.1994, som er ændret ved lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997, § 2 stk. 2. samt at ansøger ikke befinder sig i én af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45.
D) Entreprise(r) hvor der ansøges om deltagelse.
Såfremt ansøgningen om prækvalifikation afgives af et konsortium skal oplysningerne under pkt. A)-C) angives for alle deltagerne konsortiet.

Ordregiver ser gerne, at anmodningsmaterialet fremsendes pr. e-mail i pdf-format som 1 separat fil. Ordregiver har udarbejdet et skema som gerne ses anvendt ved udarbejdelse af ansøgningen. Skema kan fremsendes ved henvendelse til den i pkt. I.1) anførte person på mail akj@arkiplus.dk Ansøgning bedes ligeledes fremsendt til den i pkt. I.1) anførte person og e-mailadresse.


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: E) Oplysninger om økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår hvis muligt. Nøgletal skal omfatte oplysninger om: Omsætning, Resultat før skat, Egenkapital, Aktiver i alt og soliditetsgrad.
Ordregiver ser gerne, at anmodningsmaterialet fremsendes pr. e-mail i pdf-format som 1 separat fil som angivet under pkt. III.2.1).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Positiv egenkapital
Gennemsnitligt soliditetsgrad på minimum 15 % gennem de sidste 3 år.
Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapitalværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent.
Ved en sammenslutning af virksomheder (fx. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitalværdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver beregnet i procent.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
F) Beskrivelse af 3 referencer som er sammenlignelige med de(n) fagentreprise(r) i den udbudte opgave som ansøger byder ind på, eller tilsvarende oplysninger som dokumenterer den tekniske og faglige formåen i forhold til den udbudte opgave. For hver reference ønskes der angivet: Projektnavn, Bygherre, Årstal for udførelse, Entrepriseform, Samlet entreprisesum samt Kontaktperson hos bygherre.
G) Oplysning om ansøgers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere gennem de seneste 3 år.
H) Nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. et eller flere relevante »faktablade«). Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en »karakterbog«). Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer.
Ordregiver ser gerne, at anmodningsmaterialet fremsendes pr. e-mail i pdf-format som 1 separat fil som angivet under pkt. III.2.1).III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der modtages ansøgninger fra flere egnede ansøgere, vil der blive foretaget en videre selektion, hvor der vil blive lagt vægt på følgende: Erfaring med byggeri med lignende størrelse og kompleksitet, Erfaring med boligbyggeri. Desuden tilstræbes en sammensætning af tilbudsgivere, som giver den bedst mulige konkurrencesituation, forstået som en passende spredning mellem virksomhedsstørrelser.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

3.3.2015 - 14:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

16.3.2015IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Ordregiver ser gerne, at anmodningsmaterialet fremsendes pr. e-mail i pdf-format som 1 separat fil.
Ordregiver har udarbejdet et skema som gerne ses anvendt ved udarbejdelse af ansøgningen.

Skema kan fremsendes ved henvendelse pr. mail til akj@arkiplus.dk

Ordregiver ser gerne, at ansøgning fremsendes digitalt til mailadressen akj@arkiplus.dk


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

25.1.2015

Send til en kollega

0.122