23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 018-029088
Offentliggjort
27.01.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.02.2015 Kl. 12:00

Addresse
MOE
Buddingevej 272
Att: Jan Sørensen
2860 Søborg

Udbyder

Region Sjælland

Modernisering af Nykøbing Falster Akutsygehus- fase 2, Byggeledelse


Region Sjælland

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Region Sjælland
Alleen 15
Kontaktpunkt(er): Region Sjælland
Att: Nanna Thorup
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 24409689
Mailadresse: ntd@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionsjaelland.dk

Yderligere oplysninger fås her: MOE Rådgivende Ingeniører
Buddingevej 272
Kontaktpunkt(er): MOE
Att: Jan Sørensen
2860 Søborg
DANMARK
Mailadresse: jso@moe.dk
Internetadresse: http://www.moe.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: MOE
Buddingevej 272
Kontaktpunkt(er): MOE
Att: Jan Sørensen
2860 Søborg
DANMARK
Internetadresse: http://www.moe.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

SundhedI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Modernisering af Nykøbing Falster Akutsygehus- fase 2. Byggeledelse.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Fjordvej 15, 4800 Nykøbing Falster.

NUTS-kode DK022


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Byggeledelse til modernisering af Nykøbing Falster Akutsygehus- fase 2.
Rådgivningsydelsen omfatter styring af den samlede byggeledelse og koordinering af sikkerhed og sundhed for alle entreprise samt bygherreleverancer på pladsen.
Byggearbejdets omfang er:
9 500 m² nybyggeri (sengeafsnit) samt en option på yderligere en råhus etage på 2 000 m².
Entreprisen er opdelt i en storentreprise (råhus) samt 11 fagentrepriser. Hertil kommer bygherre leverancer. Byggearbejdet forventes at foregå i perioden august 2015 til april 2017.
Byggeledelsen skal herudover indgå i granskning af projektet, som forventes at skulle foregå på hovedprojektsniveau forud for entreprisekontrakter, udbudsfasen, aflevering, samt 1 og 5 års eftersyn.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


71247000, 71240000, 71300000, 71500000, 71540000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Option på byggeledelse af en ekstra råhus etage på 2 000 m².
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 3 (fra tildeling af kontrakten)II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 4.5.2015. Færdiggørelse 31.5.2017Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht. ABR89 samt særlige betingelse der vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Iht. ABR89 samt særlige betingelse der vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Skal kontrakten tildeles en sammenslutning af selvstændige rådgivere, skal oplysninger vedr. sammenslutning oplyses i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation og samtidig skal det bekræftes, at deltagerne i givet fald påtager sig solidarisk hæftelse for opgavens udførelse og der skal udpeges en fælles befuldmægtig.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Rådgivningskontrakten forventes at indeholde en social klausul om anvendelse af medarbejdere i praktik og/eller under uddannelse. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Region Sjælland ønsker en byggeledelse der er uafhængig af de rådgivere og bygherrerådgiver der varetager totalrådgivning og bygherrerådgivning på sagen, hvorfor disse firmaer ikke kan søge opgaven.
1) Virksomhedsnavn, adresse, selskabsform, organisation, ejerforhold, CVR-nummer, telefon nr., telefax nummer og e-mail-adresse for kontaktperson i det ansøgende firma.
2) Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Ubetalt og forfalden gæld må ikke overstige 100 000 DKK.
3) Tro og love-erklæring om, at ansøgeren ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f).
4) Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af selvstændige rådgivere(konsortium), skal dokumentation i pkt. 1-3 foreligge for hver af de selvstændige rådgivere, der deltager i sammenslutningen (konsortiet), ligesom hver af de selvstændige rådgivere skal afgive en konsortieerklæring, jf. udbudsbekendtgørelsens III.1.3).III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende oplysninger skal fremsendes for det ledende firma (den planlagte kontraktholder).
5) Virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, balance og egenkapital. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal minimum fra seneste regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor eller bank.
6) Såfremt ansøgeren med henvisning til direktiv 2004/18/EF, art. 47, stk. 2 og 3, ønsker at basere sig på underrådgiveres økonomiske formåen, skal der fremsendes dokumentation for de forpligtelser, underrådgiverne har påtaget sig.
Hvis ansøgeren indgår i en koncern, fremsendes oplysningerne for det prækvalifikationsansøgende datterselskab.
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af selvstændige rådgivere(konsortium), skal dokumentation i pkt. 5-6 foreligge for hver af de selvstændige rådgivere, der deltager i sammenslutningen (konsortiet), ligesom hver af de selvstændige rådgivere skal afgive en konsortieerklæring, jf. udbudsbekendtgørelsens III.1.3).III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
7) Referenceliste over medvirken ved større byggeprojekter indenfor de seneste 3 år. Listen skal omfatte referencer som byggeleder på udførelse af større byggeprojekter.
8) Oplysninger om ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere de seneste 3 år, herunder de generelle uddannelsesformer blandt relevante medarbejderkategorier for en kontrakt om byggeledelse. Der ønskes ikke CV er eller personspecifikke oplysninger i prækvalifikationen, idet sådanne oplysninger forventes inddraget i tildelingen.
9) Ansøger skal aflevere (nøgletal) oplysninger om kundetilfredshed for tidligere byggeledelsesopgaver inden for de seneste år, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggeri mv. (dvs. i form af et eller flere relevante »faktablade«). Hvis ansøger af en evaluator har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste år, skal ansøger tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i Bekendtgørelsens § 6, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en »karakterbog«).
Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter Bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger i overensstemmelse med Bekendtgørelsens bilag 1 aflevere tilsvarende oplysninger.
10) Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af selvstændige rådgivere (konsortium), skal dokumentation foreligge for hver af de selvstændige rådgivere, der deltager i sammenslutningen (konsortiet), ligesom hver af de selvstændige rådgivere skal afgive en konsortieerklæring, jf. udbudsbekendtgørelsens III.1.3).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal bestå af et firma med en kapacitet på mindst 5 erfarne byggeledere.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nejIII.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nejDel IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 4: og største antal 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelse vil ske på baggrund af de i under pkt. III.2) angivne kriterier.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion


IV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

24.2.2015 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse


VI.2)

Oplysninger om EU-midler


VI.3)

Yderligere oplysninger

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 eksemplarer som papirudgave. Herudover skal ansøgning vedlægges en kopi af materialet på et USB-stik.
Ansøgning sendes til: jf. Bilag A, III.
Udbudsproces vil foregå som digital udbud.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævn for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævn for udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdag efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

23.1.2015

Send til en kollega

0.078