23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-232418
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270219&B=KA

Udbyder

DAB

Henriksgården (afd. 1801) - renovering af 332 boliger på Vigerslev Vænge 2-66, 2500 Valby


DAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DAB
CVR-nummer: 55775214
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna M. Aae Christensen
E-mail: nmc@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320508

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://dabbolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270219&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270219&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Henriksgården (afd. 1801). Bygge- og anlægsarbejder i hovedentreprise vedrørende renovering af 332 boliger på Vigerslev Vænge 2-66, 2500 Valby

 

Sagsnr.: PRJ-2014-00013
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ny ydermur med yderligere isolering på alle facader, udskiftning af vinduer i samtlige lejligheder, nye døre til opgangene udskiftes, indgangsfacaden renoveres med nye overdækkede indgangspartier, nye store vinduer i opgange, nye karnapper med ventilationsføring, renovering af altaner på havesiden, nye altaner til de boliger der ikke har altan i dag, udskiftning af altandøre til lavenergi, ny tagopbygning, nye tagrender, nye nedløb, solceller på taget, nye nedgravede affaldsstationer. Renovering af de grønne udearealer mellem blokkene, nyt stisystem, yderligere beplantning, nye individuelle haver til stueboligerne. Der miljøsaneres, alle badeværelser renoveres med nye fliser på gulv og vægge, ny sanitet WC og vask, nye blandingsbatterier, nyt gulvafløb, nye dybe vindueskarme, nyt ventilationsanlæg, nedsænket loft i entré for ventilationsrør, nye ventilationsskakte placeres i facaden og i eksisterende skabe, der etableres tilgængelighedsboliger i stueetager, istandsættelse af kælder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 340 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Vigerslev Vænge 2-66; 2500 København (Valby)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes som udbud med forhandling efter udbudslovens § § 61-66. Bygherren forventer at prækvalificere 5 virksomheder, der inviteres til at afgive tilbud. Kriterium for tildeling af entreprisekontrakten er det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

1) Beskrivelse af forhandlingsforløbet (overordnede træk - der henvises til udbudsbetingelserne)

1.1 Indledende tilbud: De indledende tilbud skal være baseret på det udbudsmateriale, der er beskrevet i udbudsbetingelsernes, pkt.3. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsrunder.

1.2 Gennemførelse af forhandlingerne efter afgivelse af indledende tilbud. Efter modtagelse af de indledende tilbud af de prækvalificerede ansøgere afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med de tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Tilbudsgiverne vil hver især modtage individuelle referater af forhandlingsmødet. Ordregiver afholder forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlingerne med ordregiver.

1.3 Tema for forhandlingsmøder: Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheder for at optimere tilbudsgivers tilbud. Derudover ønsker ordregiver at have en dialog om, hvorvidt ordregivers udbudsmateriale kan optimeres, herunder om der er forhold, som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer. Ordregiver vil desuden give feedback på stærke og svage punkter i de indledende tilbud. Denne feedback gives med henblik på at sikre, at tilbudsgiverne kan optimere deres tilbud i forbindelse med afgivelse af revideret (endeligt) tilbud. Tilbudsgiver kan dog ikke forvente, at ordregiver nødvendigvis giver feedback på samtlige stærke og svage punkter i tilbuddet. Der kan ikke forhandles om grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterier for tildeling. Endelig dagsorden for forhandlingsmøderne vil blive udsendt til tilbudsgiverne før forhandlingsmøderne.

1.4 Revideret udbudsmateriale og revideret (endeligt) tilbud ordregiver kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem forhandlingsfasen. Ordregiver kan dog ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer. Det eventuelt reviderede udbudsmateriale vil i så fald danne grundlag for afgivelse af reviderede tilbud. De udvalgte tilbudsgivere modtager det endelige udbudsmateriale samtidig og får samme tid til at udarbejde det reviderede (endelige) tilbud. Det reviderede (endelige) tilbud skal afgives på baggrund af det endelige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 340 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere: Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder mindstekrav til udvælgelseskriterierne, overstiger 5, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionerne er beskrevet i udbudsmaterialet. Optionerne vedrører forskellige udførelsesmåder for bygge & anlægsarbejderne.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Projektets entreprisearbejder er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder bl.a. forventede stordriftsfordele samt omkostninger til kontraktadministration.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at deltage i prækvalifikationen skal alle ansøgere aflevere et udfyldt European Single Procurement

Document ("ESPD").

Ordregiver har udfyld og vedlagt en ESPD-fil som en del af udbudsmaterialet. Ansøger skal downloade ESPD-filen på Kammeradvokatens udbudsplatform.

ESPD skal indeholde følgende erklæringer:

- Årlig omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

En ansøgning vil kun blive taget i betragtning, hvis ovenstående erklæringer er blevet udfyldt i ESPD.

Ordregiver forbeholder sig dog retten til at indhente supplerende oplysninger i medfør af udbudslovens regler herom.

Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger

afgives for samtlige deltagere.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal de pågældende enheder hæfte solidarisk med ansøger for kontraktens gennemførelse.

Erklæring om solidarisk hæftelse skal medsendes ESPD. Ansøger opfordres til at anvende den af ordregiver udarbejdede støtteerklæring om udnyttelse af andre enheders kapacitet vedlagt i udbudsmaterialet.

Der skal afleveres et udfyldt ESPD for hver af de enheder, som en ansøger baserer sig på.

Der behøver derimod ikke afleveres et udfyldt ESPD for underleverandører, hvis kapacitet ansøger ikke baserer sig på.

Hvis ansøger indgår i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal ansøger udpege en

fælles repræsentant i relation til udbudsproceduren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At ansøger har haft en årlig omsætning på mindst 300 mio. DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede

regnskabsår.

- At ansøger har haft en egenkapital på mindst 10 mio. DKK for det senest afsluttet regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- At ansøger fremkommer med mindst 3 og maksimalt 5 referencer på hovedentrepriser eller totalentrepriser om renovering af boliger, herunder f.eks. boligbyggeri, plejeboliger, institutioner mv., som enten er igangværende eller er afsluttet inden for de seneste 5 år.

Afleveres der mere end 5 referencer, vil ordregiver kun inddrage de 5 referencer, der er uploadet først.

- For hver reference skal følgende oplyses:

i) Perioden for opgavens udførelse

ii) Navnet på bygherren

iii) Kontaktperson hos bygherren

iv) Navnet på den tekniske rådgiver

v) Opgavens art/type (f.eks. boligbyggeri, plejeboliger, institutionsbyggeri mv.)

vi) Entrepriseformen

vii) En kort beskrivelse af projektet, herunder ansøgers egen rolle i projektet, med fokus på, hvorfor sagen er relevant for nærværende sag

viii) Beskrivelse af projektets grad af beboerkoordinering, arbejde i beboede lejligheder og genhusning

ix) Den samlede entreprisesum

x) Ansøgers egen del af entreprisesummen og beskrivelse af, om entreprisen har været etapeinddelt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At mindst 3 af ansøgers referencer, der lever op til kravene ovenfor, er en entreprise med en samlet entreprisesum på mindst 100 mio. DKK. Der kan for hver af de oplyste referencer uploades ét foto/illustration som en del af tilbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte bygherren på de referencer, som ansøger er fremkommet med.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Den tilbudsgiver som får tildelt entreprisekontrakten skal opfylde arbejdsklausuler jf. bilag B - arbejdsklausuler i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Vederlag til tilbudsgivere:

- Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse eller afgivelse af tilbud.

2) Udelukkelsesgrunde:

- UBL § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137 stk. 1, nr. 1-6 finder anvendelse.

3) Dokumentation:

- Ordregiver vil i medfør af udbudslovens § 152 kræve dokumentation for ESPD af den vindende tilbudsgiver.

Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, gør ordregiver opmærksom på, at ordregiver er forpligtet til at acceptere en af de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153.

For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fx ske i form af indsendelse af en serviceattest, som Erhvervsstyrelsen udsteder efter anmodning. Erklæringen er gyldig i ét år, hvorfor ansøger med fordel kan indhente denne allerede tidligt i processen.

Ordregiver er forpligtet til at acceptere dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved ethvert dokument, der lever op til kravene i udbudslovens § 154. Denne dokumentation kan fx ske ved indsendelse af et årsregnskab eller uddrag heraf.

Som dokumentation for opfyldelse af kravene til teknisk og faglig formåen, stiller ordregiver alene krav om fremlæggelse af referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.127