23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-230800
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
30.06.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Gribskov Kommune - Center for Byudvikling og Ejendomme

Opdateringer

Rettelse
(27.05.2020)

III.1.2
I stedet for:
A. Nettoomsætning på mindst MDKK 250 i det seneste offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.
— Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.
B. Egenkapital på mindst MDKK 50 i det senest offentliggjorte årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.
Læses:
A. Nettoomsætning på mindst 250 mio. DKK i det seneste offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.
— Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.
B. Egenkapital på mindst 50 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

III.1.2
I stedet for:
Der kræves en nettoomsætning på mindst MDKK 250, da opgavens rettidige og korrekte gennemførelse er kritisk for Gribskov Kommune. Dette skyldes bl.a., at de nuværende lejeaftaler, hvor administrationscenter- og sundhedshus har hjemme, ophører i umiddelbar forlængelse af at nærværende projekt skal være udført.
Læses:
Der kræves en nettoomsætning på mindst 250 mio. DKK, da opgavens rettidige og korrekte gennemførelse er kritisk for Gribskov Kommune. Dette skyldes bl.a., at de nuværende lejeaftaler, hvor administrationscenter- og sundhedshus har hjemme, ophører i umiddelbar forlængelse af at nærværende projekt skal være udført.

III.1.3
I stedet for:
Til referencekategori 1 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:
- Udførelse af totalentreprise vedr. nybyggeri af administrations- eller kontorbygning, der enten har minimum 4 000 m2 bruttoetagemeter eller en entreprisesum på minimum MDKK 75 ekskl. moms.
— Udført (afleveret) i 2015 eller senere.
Til referencekategori 2 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:
- Projektering af nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning, der indeholder følgende fagdiscipliner:
— Commissioning
— Indeklima og ventilation
— Energi
— Akustik
— DGNB eller tilsvarende bæredygtighedscertificering
— Færdigprojekteret i 2015 eller senere
— Bruttoetagemeter på minimum 4 000 m2 eller samlede økonomi på minimum MDKK 75 ekskl. moms.
Læses:
Til referencekategori 1 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:
- Udførelse af totalentreprise vedr. nybyggeri af administrations- eller kontorbygning, der enten har minimum 4 000 m2 bruttoetagemeter eller en entreprisesum på minimum 75 mio. DKK ekskl. moms.
— Udført (afleveret) i 2015 eller senere.
Til referencekategori 2 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:
- Projektering af nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning, der indeholder følgende fagdiscipliner:
— Commissioning
— Indeklima og ventilation
— Energi
— Akustik
— DGNB eller tilsvarende bæredygtighedscertificering
— Færdigprojekteret i 2015 eller senere
— Bruttoetagemeter på minimum 4 000 m2 eller samlede økonomi på minimum 75 mio. DKK ekskl. moms.


Yderligere oplysninger
Denne berigtigelse angår alene en præcisering af, at betegnelsen "MDKK" ændres til "kr. mio. DKK". Der er således ikke ændret i minimumskrav, beløb mv.

Totalentreprise - Administrations- og sundhedsfagligt hus


Gribskov Kommune - Center for Byudvikling og Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune - Center for Byudvikling og Ejendomme
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektleder Lene Riis
E-mail: lbtri@gribskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://field.dalux.com/client/da/public/tender/TID-11135
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise - Administrations- og sundhedsfagligt hus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud angår Gribskov Kommunes udbud af totalentreprise vedr. administrations- og sundhedsfagligt hus. Det sundhedsfaglige hus skal indeholde tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemmepleje og sygepleje. Samtidig indeholder udbuddet en option på genoptræning.

I hovedtræk består opgaven af:

Administrationshus:

- Fælles funktioner og tværgående funktioner

- Kontorarealer/arbejdsfunktioner.

Sundhedsfagligt hus:

- Fælles funktioner og tværgående funktioner

- Base for hjemmepleje og sygepleje inkl. kontorarealer/arbejdsfunktioner

- Sundhedspleje

- Tandpleje.

Udearealer:

- Parkering til biler og cykler

- Belagte udearealer og grønne arealer.

Genoptræning (option)

Yderligere skal der være mulighed for at udvide administration og fælles funktioner med en etape 2. Etape 2 er ikke med i udbuddet, men de bydende skal vise en samlet disponering.

Se i øvrigt det øvrige udbudsmateriale, herunder byggeprogram del 1 og 2 for en detaljeret beskrivelse af opgaven.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 119 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213150
45215100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For dette udbud gælder lov nr. 1564 af 15. december 2015 (herefter ”Udbudsloven”).

Opgaven udbydes i udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 61-66.

Udbuddet gennemføres i 2 faser. Den første fase (prækvalifikationsfasen) er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 3. Den anden fase (tilbudsfasen) er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 119 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Varigheden af kontrakten kan ændres som følge af parternes rettigheder omkring tidsfristforlængelse, jf. ABT 18.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelsernes pkt. 3.2 samt opfylder egnethedskravene i udbudsbetingelsernes pkt. 3.3, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen sker på baggrund af de afgivne referencer i referencekategori 1-3, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.2 og efter følgende kriterier:

Udvælgelsen sker på baggrund af, hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante og aktuelle referencer i hver af de 3 referencekategorier samt at referencerne angår sammenlignelige projekter.

I referencekategori 1 lægges særligt vægt på følgende:

- Referencer vedr. nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning der har tilsvarende faciliteter, antal m2 bruttoetagemeter og størrelse som det udbudte projekt, og hvor ansøger har været totalentreprenør.

- At referencerne har en kortvarig udførelsesperiode (inkl. projektering), gerne en periode på under 18 måneder.

I referencekategori 2 lægges særligt vægt på følgende:

- Referencer vedr. nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning som totalrådgiver eller underrådgiver/intern rådgiver til totalentreprenør med tilsvarende fagdiscipliner samt antal m2 bruttoetagemeter som det udbudte projekt.

- At projektet er udført/bygget.

I referencekategori 3 lægges særligt vægt på følgende:

- Referencer vedr. projektering af nybyggeri/indretning indeholdende tandklinik der har tilsvarende faciliteter og m2 bruttoetagemeter til tandklinik som det udbudte projekt.

- At projektet er udført/bygget.

I udvælgelsen vil referencekategori 1-2 vægte lige og samlet 90 %. Referencekategori 3 vægter 10 %.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbuddet skal omfatte option på genoptræning samt tilknyttede ydelser. Disse arbejder og ydelser er prissat i særskilt hovedpost i tilbudslisten.

Senest i forbindelse med indgåelse af totalentreprise vil Gribskov Kommune beslutte om option på genoptræning udnyttes eller ej. Gribskov Kommune forbeholder sig ret til at lade hele optionen på genoptræning udgå i løbet af udbudsprocessen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bemærk at kontraktens anslåede værdi er baseret på de angivne maksimalpriser, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.1.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, stk. 1, nr.1-3.

Tillige udelukkes en økonomisk aktør, herunder evt. underleverandør til ansøger fra deltagelse, hvis denne er omfattet af én eller flere af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område) og 2 (om insolvens mv.)

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til de i ESPD del III afsnit A-C nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at den pågældende er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Efter anmodning fra Gribskov Kommune skal de økonomiske aktører kunne fremvise en gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudslovens § 153.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende vedr. økonomisk og finansiel formåen i ESPD, del IV, litra B:

- Nettoomsætning i de 3 seneste offentliggjorte årsregnskaber

- Egenkapital i det seneste offentliggjorte årsregnskab

- Soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.1 med hensyn til ansøgernes mulighed for at påberåbe sig andre virksomheders kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

A. Nettoomsætning på mindst MDKK 250 i det seneste offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.

- Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

B. Egenkapital på mindst MDKK 50 i det senest offentliggjorte årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiet samlede egenkapital eller samlede soliditetsgrad opfylde kravene.

Både minimumskrav A og B skal være opfyldt. Minimumskrav B kan dog opfyldes via kravet til egenkapital og/eller via kravet til soliditetsgrad.

Der kræves en nettoomsætning på mindst MDKK 250, da opgavens rettidige og korrekte gennemførelse er kritisk for Gribskov Kommune. Dette skyldes bl.a., at de nuværende lejeaftaler, hvor administrationscenter- og sundhedshus har hjemme, ophører i umiddelbar forlængelse af at nærværende projekt skal være udført.

Efter anmodning fra Gribskov Kommune skal de økonomiske aktører kunne dokumentere deres økonomiske og finansielle kapacitet via de i udbudslovens § 154 angivne dokumentationsformer, eller ved ethvert andet dokument, som ordregiveren vurderer passende, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende vedr. teknisk og faglig formåen i ESPD, del IV, litra C. Referencerne anvendes både til vurdering af minimumskrav til teknisk og faglig formåen samt ved udvælgelse af ansøgere, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.4. I beskrivelsen af referencerne bør ansøger således være opmærksom på at få afgivet nødvendige oplysninger ift. vurderingerne af minimumskrav og udvælgelse.

I stedet for at beskrive referencerne i ESPD del IV, litra C, kan ansøger uploade en referenceliste sammen med ansøgningen. Dette gøres ved at uploade dokumentet i Dalux Udbud under ”supplerende filer”.

Referencelisten bør opdeles i nedenstående 3 ”referencekategorier” samt med tydelig angivelse af de efterspurgte oplysninger.

Ansøger skal angive følgende referencekategorier i ESPD, del IV, litra C eller i referencelisten:

1) Op til 3 referencer på nybyggeri af administrationsbygninger/kontorbygninger udført i totalentreprise eller hovedentreprise inden for de sidste 5 år.

- Ved udført forstås afholdelse af afleveringsforretning

- Referencer, der endnu ikke er afleveret, kan også anvendes, hvor ansøger så skal beskrive hvilket stade projektet er i på ansøgningstidspunktet.

2) Op til 3 referencer på projektering af nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning projekteret inden for de sidste 5 år, hvori følgende fagdiscipliner indgik:

- Commissioning

- Indeklima og ventilation

- Energi

- Akustik

- DGNB eller tilsvarende bæredygtighedscertificering.

3) Op til 2 referencer på projektering af nybyggeri/indretning indeholdende tandklinik projekteret inden for de sidste 5 år.

Ved projekteret inden for de sidste 5 år forstås, at projekteringen er færdiggjort med henblik på udbud/udførelse. Referencer, der stadig er under projektering, kan også anvendes, hvor ansøger så skal beskrive, hvilket stade projektet er i på ansøgningstidspunktet.

For referencekategori 2 og 3 efterspørges referencer på projektering der kan være op til 5 år gamle. Dette gøres for at sikre tilstrækkelig konkurrence.

Til referencekategori 1 skal ansøger angive følgende:

- Ansøgers rolle i projektet (totalentreprenør eller hovedentreprenør)

- Beskrivelse af opgaven, herunder hvilke faciliteter projektet omfattede, antal m2 bruttoetagemeter og etager, hvilken projektering der blev udført, herunder myndighedsbehandling, hvilke hovedelementer opgaven bestod i mv.

- Start (indgåelse af totalentreprisekontrakt) og sluttidspunkt (afleveringstidspunktet) for referencen

- Referencens entreprisesum (ekskl. moms)

- Kontaktperson og -oplysninger på ordregiver.

Til referencekategori 2 skal ansøger angive følgende:

- Ansøgers/underrådgivers rolle i projektet (totalrådgiver, delt rådgiver eller underrådgiver/intern rådgiver til totalentreprenør)

- Beskrivelse af opgaven, herunder hvilke faciliteter projektet omfattede, antal m2 bruttoetagemeter og etager, hvilken projektering der blev udført, hvilke fagdiscipliner der indgik i projekteringen, myndighedsbehandling mv.

- Start og sluttidspunkt (tidspunkt for færdigprojektering) for referencen samt om referencen er udført/bygget

- Referencens samlede økonomi (rådgiverhonorar og entreprisesum) (ekskl. moms)

- Kontaktperson og -oplysninger fra ordregiver.

Til referencekategori 3 skal ansøger angive følgende:

- Ansøgers/underrådgivers rolle i projektet (totalrådgiver, delt rådgiver eller underrådgiver/intern rådgiver til totalentreprenør)

- Beskrivelse af opgaven, herunder hvilket omfang der indgik tandklinik i referencen samt omfanget af bruttoetagemeter tandklinik. Beskrivelsen bør også omfatte hvilken projektering der blev udført, hvilke relevante fagdiscipliner der indgik i projekteringen, myndighedsbehandling mv.

- Start og sluttidspunkt (tidspunkt for færdigprojektering) for referencen samt om referencen er udført/bygget

- Referencens samlede økonomi (rådgiverhonorar og entreprisesum) (ekskl. moms).

Kontaktperson og -oplysninger på ordregiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til referencekategori 1 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:

- Udførelse af totalentreprise vedr. nybyggeri af administrations- eller kontorbygning, der enten har minimum 4 000 m2 bruttoetagemeter eller en entreprisesum på minimum MDKK 75 ekskl. moms.

- Udført (afleveret) i 2015 eller senere.

Til referencekategori 2 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder følgende kriterier:

- Projektering af nybyggeri af administrationsbygning/kontorbygning, der indeholder følgende fagdiscipliner:

- Commissioning

- Indeklima og ventilation

- Energi

- Akustik

- DGNB eller tilsvarende bæredygtighedscertificering

- Færdigprojekteret i 2015 eller senere.

- Bruttoetagemeter på minimum 4 000 m2 eller samlede økonomi på minimum MDKK 75 ekskl. moms.

Der gælder ikke minimumskrav til referencekategori 3, men disse referencer indgår i udvælgelsen jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.4.

Efter anmodning fra Gribskov Kommune skal de økonomiske aktører kunne dokumentere deres tekniske og faglige kapacitet via de i udbudslovens § 155 angivne dokumentationsformer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten skal udføres iht. almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med de i totalentrepriseaftalen og udbudsmaterialet angivne tilføjelser/fravigelser.

Der henvises i øvrigt til totalentreprisens ift. Gribskov Kommunes arbejdsklausul og sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Dalux Udbud), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3).

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Dalux Udbud.

Ansøger skal udfylde og det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) via adgangen i Dalux Udbud. Efterfølgende kan det udfyldte ESPD uploades i Dalux Udbud. Tilsvarende skal evt. referenceliste, støtteerklæringer mv. uploades via Dalux Udbud.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsbetingelserne. Hvis en ansøger baserer sig på andre virksomheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab), skal ansøger endvidere fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør at ansøger faktisk råder over denne formåen. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsbetingelserne. Den eller de andre virksomheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et som uploades sammen med ansøgningen.

Gribskov Kommune anvender ESPD'et som en tro- og love erklæring, og ansøger vil derfor i udgangspunktet ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for forhold oplyst i ESPD. Gribskov Kommune er dog berettiget til at anmode ansøger/tilbudsgiver om dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, såfremt Gribskov Kommune vurderer, at dette er nødvendigt.

Der efterspørges dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § § 152 - 155.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til at anvende tilsvarende fremgangsmåde, som i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nvnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.094