23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 095-227364
Offentliggjort
15.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b980ad2b-58a0-473e-bb37-a8051c721904/homepage

Udbyder

Albertslund Kommune

Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Albertslund


Albertslund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Allé 1
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Schunck
E-mail: charlotte.schunck@albertslund.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b980ad2b-58a0-473e-bb37-a8051c721904/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b980ad2b-58a0-473e-bb37-a8051c721904/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b980ad2b-58a0-473e-bb37-a8051c721904/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b980ad2b-58a0-473e-bb37-a8051c721904/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Albertslund

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Albertslund Kommune ønsker at indgå rammeaftaler for håndværkerydelser på tværs af Kommunen. Opgaven består af levering af håndværkerydelser til Kommunen i det omfang, der er tale om planlagt og dagligt bygningsvedligehold for klimaskærm, indvendige bygningsdele og tekniske installationer samt skure, hegn mv., hvor hver enkelt opgave omfangsmæssigt har en størrelsesorden på 0-500 000 DKK excl. moms. Da behovet for håndværkerydelser vil variere i såvel tid som mængde, udbydes opgaverne som rammeaftaler, der danner grundlag for, at enkeltstående arbejder kan rekvireres af Kommunen i rammeaftalernes løbetid. Rammeaftalekomplekset består af 5 delaftaler inden for henholdsvis:

1) VVS-arbejde inkl. service

2) tømrerarbejde

3) el-arbejde inkl. service

4) ventilationsarbejde inkl. service og

5) kloakarbejde inkl. service.

Ved flere af delaftalerne indgår serviceopgaver og tilkalde vagtordning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 44 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejde inkl. service

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215500
50760000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende VVS-arbejder. Herunder bl.a. vandrør, klemmer, fjernvarme, radiatorer, gulvvarme, cirkulationspumper, badeværelse, løbende wc’er, køkkener, armaturer, blandingsbatterier, ventiler, vekslere, termostater mv. Derudover alle ydelser inden for almindeligt forekommende arbejde bl.a. trapper, gelændere, trappetrin, køkkener, borde, døre, låger, porte, altaner, baldakiner, riste, gitre mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, udskiftning, montage, nedtagning, behandling med flere. Derudover alle ydelser inden for almindeligt forekommende arbejde bl.a. inddækninger, sålbænke, loddet tagrender, blik- og skifertagebelægning mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedring, udskiftning, montage, nedtagning, behandling med flere.

Derudover serviceaftaler på VVS-arbejde inkl. gaskedler og oliefyr samt vagtordning. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 2 leverandører på hver delaftale, idet hver leverandør tildeles enten område 1 eller område 2. Den angivne estimerede værdi for den enkelte delaftale i punkt II.2.6) er således udtryk for delaftalens maksimale løbetid medregnet arbejderne tilknyttet begge leverandørers områder. Alle opgaver med en værdi af 0 - 100 000 DKK ekskl. moms vil i delaftalernes løbetid blive tildelt direkte til leverandøren, som er enten tilknyttet område 1 eller område 2, hvor opgaven skal udføres. Opgaver til en estimeret værdi over 100 000 DKK eller derover vil i delaftalens løbetid blive udbudt som miniudbud blandt de 2 udvalgte leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af delaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte delaftale, således at delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

1) At referencerne påviser erfaring med levering af almindeligt forekommende VVS-arbejder, som er sammenligneligt med ydelserne omfattet af den konkrete delaftale.

2) At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring omfattende flest mulige af de beskrevne ydelser, jf. II.2.4).

3) At referencerne er udført under forhold sammenlignelige med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningernes daglige brugere.

4) At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder, herunder rammeaftaler.

Som én reference kan ansøger beskrive flere mindre opgaver, såfremt disse er udført som løbende arbejder for samme ordregiver.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovenævnte elementer (1)-(4), hvor forholdene er oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder ordregiver for den enkelte delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrerarbejde

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
44230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Håndværkerydelse inden for tømrerarbejde. Arbejdet kan eksempelvis være nybygning, opførelse, reparation, udskiftning, udbedring, montage, opsætning, nedtagning med flere. Herunder bl.a. udvendige arbejder som tagkonstruktioner, tagdækning inkl. betontagsten, eternit, stål, plast mv. ekskl. tagpap og tegl. Døre/vinduer, facadearbejder, træhegn, træterrasser mv. Indvendige arbejder som døre/vinduer, vægge, lofter, undergulve, inventar, lister, akustikopgaver mv. Låsearbejdet indeholder montagen ekskl. produktion af nøgler.

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 2 leverandører på hver delaftale, idet hver leverandør tildeles enten område 1 eller område 2. Den angivne estimerede værdi for den enkelte delaftale i punkt II.2.6) er således udtryk for delaftalens maksimale løbetid medregnet arbejderne tilknyttet begge leverandørers områder. Alle opgaver med en værdi af 0 - 100 000 DKK ekskl. moms vil i delaftalernes løbetid blive tildelt direkte til leverandøren, som er enten tilknyttet område 1 eller område 2, hvor opgaven skal udføres. Opgaver til en estimeret værdi over 100 000 DKK eller derover vil i delaftalens løbetid blive udbudt som miniudbud blandt de 2 udvalgte leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af delaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte delaftale, således at delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

1) At referencerne påviser erfaring med levering af almindeligt forekommende tømrerarbejder, som er sammenligneligt med ydelserne omfattet af den konkrete delaftale.

2) At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring omfattende flest mulige af de beskrevne ydelser, jf. II.2.4).

3) At referencerne er udført under forhold sammenlignelige med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningernes daglige brugere.

4) At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder, herunder rammeaftaler.

Som én reference kan ansøger beskrive flere mindre opgaver, såfremt disse er udført som løbende arbejder for samme ordregiver.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovenævnte elementer (1)-(4), hvor forholdene er oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder ordregiver for den enkelte delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-arbejde inkl. service

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000
50710000
50711000
50712000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Håndværkerydelse inden for el-arbejde. Arbejdet indeholder almindeligt forekommende el-arbejde. Herunder bl.a. føringsveje, ledningsføring, montage, installationer, montering af armaturer, tavler, relæer, el-motorer, el-attester, synlig og skjulte ledningsinstallationer mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, opførelse, reparation, udbedring, installationer, regulering med flere. Arbejdet omfatter desuden føringsveje til ABA, ABDL og solceller, derudover belysning til Nød- og panik samt flugtveje og el-sikkerhedsattester ved forsamlingslokaler. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 2 leverandører på hver delaftale, idet hver Leverandør tildeles enten Område 1 eller Område 2. Den angivne estimerede værdi for den enkelte delaftale i punkt II.2.6) er således udtryk for delaftalens maksimale løbetid medregnet arbejderne tilknyttet begge Leverandørers områder. Alle opgaver med en værdi af 0 - 100 000 DKK ekskl. moms vil i delaftalernes løbetid blive tildelt direkte til leverandøren, som er enten tilknyttet område 1 eller område 2, hvor opgaven skal udføres. Opgaver til en estimeret værdi over 100 000 DKK eller derover vil i delaftalens løbetid blive udbudt som miniudbud blandt de 2 udvalgte leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af delaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

1) At referencerne påviser erfaring med levering af almindeligt forekommende el-arbejde, som er sammenligneligt med ydelserne omfattet af den konkrete delaftale.

2) At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring omfattende flest mulige af de beskrevne ydelser, jf. II.2.4).

3) At referencerne er udført under forhold sammenlignelige med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningernes daglige brugere.

4) At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder, herunder rammeaftaler.

Som én reference kan ansøger beskrive flere mindre opgaver, såfremt disse er udført som løbende arbejder for samme ordregiver.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovenævnte elementer (1)-(4), hvor forholdene er oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder ordregiver for den enkelte delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilationsarbejde inkl. service

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50720000
45315000
45331000
45331200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende ventilationsarbejder. Herunder bl.a. ventilations aggregater/motor, kanalarbejde, indregulering, vekslere, diverse målinger bl.a. CO2, termostater, armaturer, ventiler. Arbejdet kan eksempelvis indeholde nybyg, reparation, udbedring, udskiftning, regulering, installation, styring, komponenter med flere.Derudover serviceaftaler på mindre og større anlæg. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 2 leverandører på hver delaftale, idet hver leverandør tildeles enten område 1 eller område 2. Den angivne estimerede værdi for den enkelte delaftale i punkt II.2.6) er således udtryk for delaftalens maksimale løbetid medregnet arbejderne tilknyttet begge leverandørers områder. Alle opgaver med en værdi af 0 - 100 000 DKK ekskl. moms vil i delaftalernes løbetid blive tildelt direkte til leverandøren, som er enten tilknyttet område 1 eller område 2, hvor opgaven skal udføres. Opgaver til en estimeret værdi over 100 000 DKK eller derover vil i delaftalens løbetid blive udbudt som miniudbud blandt de 2 udvalgte leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af delaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte delaftale, således at delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

1) At referencerne påviser erfaring med levering af almindeligt forekommende ventilationsarbejde, som er sammenligneligt med ydelserne omfattet af den konkrete delaftale.

2) At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring omfattende flest mulige af de beskrevne ydelser, jf. II.2.4).

3) At referencerne er udført under forhold sammenlignelige med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningernes daglige brugere.

4) At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder, herunder rammeaftaler.

Som én reference kan ansøger beskrive flere mindre opgaver, såfremt disse er udført som løbende arbejder for samme ordregiver.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovenævnte elementer (1)-(4), hvor forholdene er oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder ordregiver for den enkelte delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kloakarbejde inkl. service

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000
90470000
90480000
45232410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder. Herunder bl.a. brønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring, røgtest, fedtudskillere, dykpumper mv. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, opgravning, udskiftning, montage, nedrivning med flere. Derudover serviceaftaler på tømning af fedtudskillere og olieudskillere. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 2 leverandører på hver delaftale, idet hver leverandør tildeles enten område 1 eller område 2. Den angivne estimerede værdi for den enkelte delaftale i punkt II.2.6) er således udtryk for delaftalens maksimale løbetid medregnet arbejderne tilknyttet begge leverandørers områder. Alle opgaver med en værdi af 0 - 100 000 DKK ekskl. moms vil i delaftalernes løbetid blive tildelt direkte til leverandøren, som er enten tilknyttet område 1 eller område 2, hvor opgaven skal udføres. Opgaver til en estimeret værdi over 100 000 DKK eller derover vil i delaftalens løbetid blive udbudt som miniudbud blandt de 2 udvalgte leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af delaftalens løbetid af 2 gange i op til 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte delaftale, således at delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

1) At referencerne påviser erfaring med levering af almindeligt forekommende kloakarbejder, som er sammenligneligt med ydelserne omfattet af den konkrete delaftale.

2) At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring omfattende flest mulige af de beskrevne ydelser, jf. II.2.4).

3) At referencerne er udført under forhold sammenlignelige med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningernes daglige brugere.

4) At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder, herunder rammeaftaler.

Som én reference kan ansøger beskrive flere mindre opgaver, såfremt disse er udført som løbende arbejder for samme ordregiver.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovenævnte elementer (1)-(4), hvor forholdene er oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder ordregiver for den enkelte delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

— resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af referencen, beskrivelse af referencen, modtager og kontraktværdien. Det skal redegøres for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig med det konkrete fagområde.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 3 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 3 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de første 3 angivne referencer i anmodningen. I tilfælde af at ansøger anmoder om prækvalifikation på 2 delaftaler, vil hver ansøgning blive læst isoleret, hvorfor ansøger gerne må bruge de samme referencer på begge delaftaler, såfremt de vurderes relevante.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for de enkelte delaftaler, at ansøger kan angive mindst 1 reference, som påviser relevant erfaring med sammenlignelige ordregivere inden for arbejderne beskrevet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der gøres særligt opmærksom på, at der gælder krav til ansvars- og produktansvarsforsikring på samlet dækningssum på minimum for hver delaftale.

— Personskade: 15 000 000 DKK

— Tingskade og/eller tab: 10 000 000 DKK.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgavevære den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet herefter vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger i dagtimerne (kl. 08.30 – kl. 16.30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics.

Ansøger, herunder inkl. forventede underleverandører, skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejde under rammeaftalen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalerne til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I ansøgning om prækvalifikation skal ansøgeren angive, hvorvidt ansøgningen gælder delaftale 1, 2, 3, 4 eller 5. Tilbudsgiver kan maksimalt få tildelt 2 delaftaler. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbene udgør et skøn over de forventede træk på delaftalerne i delaftalernes løbetid på sammenlagt 4 år inkl. optioner, hvortil der er indregnet 10 % dækning for variation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2020

Send til en kollega

0.095