23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 094-223439
Offentliggjort
14.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
17.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Strategisk rammeaftale


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Lyndrup
E-mail: molyn@bygst.dk
Telefon: +45 41701241

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bygst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Strategisk rammeaftale

 

Sagsnr.: 19/00639
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygningsstyrelsen udbyder en 4-årig rammeaftale om totalentreprenørydelser, som omfatter planlægning, projektudvikling, projektering og udførsel i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold for bygherrens projekter over 3 mio. DKK. Bygherrens projekter omfatter arbejder indenfor centraladministrationen herunder politi, domstole og universiteter. Der er tale om en landsdækkende rammeaftale med en enkelt aktør. Rammeaftalen skønnes at have en samlet værdi over en 4 årig periode på mellem 1,4 mia. og 1,8 mia. DKK. Rammeaftalens samlede værdi kan forhøjes med 20 pct. med et varsel på 6 måneder, hvis bygherren konstaterer, at der er er udbetalt mere end 75 pct. af rammeaftalens oprindelige maksimale værdi på 1,8 mia. DKK. En forhøjelse af rammeaftalens værdi fører ikke til forlængelse af rammeaftalens løbetid. Formålet med den strategiske rammeaftale er at opnå et længevarende fokuseret og forpligtende samarbejde med et totalentreprenørhold.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Danmark, landsdækkende aftale

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til bekendtgørelsens punkt II.1.4) samt udbudsmaterialet. Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Medmindre Bygningsstyrelsen vælger at tildele opgaven med udgangspunkt i et indledende eller efterfølgende tilbud, gennemføres der et forhandlingsforløb, hvor tilbudsgiverne vil blive inviteret til parallelle forhandlingsmøder, som vil blive dokumenteret jf. beskrivelsen i udbudsbrevet. Fristerne for aflevering af tilbud fremgår af udbudsmaterialet.

Forhandlingsmøderne vil blive afholdt i uge 40 på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København. Forhandlingsmødet er berammet til at foregå i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 16.00. Formålet med forhandlingsmødet er at sikre, at tilbudsgiverne er opmærksomme på, hvor deres tilbud bør forbedres. Bygningsstyrelsen vil i den forbindelse kommentere de allerede afgivne tilbud. Tilbudsgiverne får ved forhandlingsmødet lejlighed til at udfordre udbudsmaterialet. Læs mere om forhandlingsforløbet i udbudsbrevet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Bygningsstyrelsen modtager mere end 3 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygningsstyrelsen udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af de i punkt III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen lægges vægt på den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige samarbejdsformer og projekter (udført indenfor de seneste 8 år). I det omfang referencerne indeholder både erfaring med sammenlignelige samarbejdsformer og sammenlignelige projekter vil det blive vurderet særligt positivt.

Ved sammenlignelige samarbejdsformer forstås eksempelvis projekter med tidlig inddragelse af entreprenøren, projekter med fælles projektudvikling og længerevarende samarbejder, herunder rammeaftaler.

Ved sammenlignelige projekter forstås eksempelvis bygge- og vedligeholdsprojekter udført i totalentreprise, der indeholder:

a) Planlægning, projektering og udførelse af varierende størrelse og varierende kompleksitet og/eller

b) Udførelse i forskellige dele af landet og/eller

c) Samarbejde med samme tekniske rådgivere, som der tilknyttes den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalens samlede værdi kan forhøjes med 20 pct. med et varsel på 6 måneder, hvis bygherren konstaterer, at der er udbetalt mere end 75 pct. af rammeaftalens oprindelige maksimale værdi på 1,8 mia. DKK. En forhøjelse af rammeaftalens værdi fører ikke til forlængelse af rammeaftalens løbetid.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Er ansøger en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortie) skal der afleveres konsortieerklæring.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3. (fx en underleverandør), skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller faglige formåen, skal ansøgeren derudover godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb jf. udbudslovens § 144 stk. 2. Derfor skal ansøgeren, sammen med ESPD´et, aflevere en støtteerklæring (se punkt II.2.14).Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den ordregivende myndigheds forudgående skiftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af dokumentation.

Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, opfordres ansøger derudover til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, samt hvem ansøger baserer sig på, både for så vidt angår økonomisk og finansiel formåen som teknisk og faglig formåen. Ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage. Det ønskes oplyst, hvilke tekniske rådgivere, som tilknyttes opgaven.

Den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelses punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD´ et findes i Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD.

Ansøgeren skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

a) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal ansøger oplyse både egenkapital samt værdien af de samlede aktiver, således at Bygningsstyrelsen kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

b) Samlet årsomsætning:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

Den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

Ad a) Finansielle nøgletal:

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Ad b) Samlet årsomsætning:

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for årsomsætning accepteres årsregnskaber eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende underskrift, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad a) Finansielle nøgletal:

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 =soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere punkt II.2.14.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden også som de økonomiske aktørers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutnings deltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutnings deltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, jf. punkt II.2.14), bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. De støttende enheder skal anvende Bygningsstyrelsens paradigme til støtteerklæring.

Ved sammenslutninger af økonomiske aktører (f.eks konsortier) hæfter de deltagende økonomiske aktører solidarisk for opfyldelse af den udbudte opgave. De deltagende økonomiske aktører skal bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. De deltagende økonomiske aktører skal anvende Bygningsstyrelsens paradigme til konsortieerklæring.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal disse enheder hver især (og uden brug af støttevirksomheder) have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Ad. b) Samlet årsomsætning:

Ansøgerens samlede årsomsætning skal have været mindst kr. 300 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) eller ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal minimum én af aktørerne opfylde dette krav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et:

Ansøgeren skal angive en liste over de betydeligste referencer på arbejde med bygge- anlægsprojekter, der udført indenfor de seneste 8 år.

Ansøger skal anføre, hvilke erfaringer referencerne demonstrerer. En reference kan godt demonstrerer erfaring med flere elementer.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har afgivet de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det er ansøgers ansvar i beskrivelsen af referencen at udspecificere, at den relevante del af ydelsen allerede er udført på ansøgningstidspunktet.

Referencerne bør angives i ESPD'et, men det accepteres, at de afleveres i separat dokument.

Den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Dokumentation for teknisk formåen:

— Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3, indeholdende kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal anvise mindst 3 referencer, dog maksimalt 5 referencer. Hver enkelt reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

- Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

- Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

- Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

- Kontrakten indeholder krav om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

- Kontrakten indeholder krav om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere.

Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 083-194844
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 32245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN799472A.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB, der er oprettet som et afleveringskrav. Sådan gør ansøgeren:

1)Tilgå udbuddet

2) Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning"

3) Klik på afleveringskravet "ESPD"

4) Klik på "Opret ESPD-svar"

5) Udfyld ESPD-formularen

6) Klik "Eksporter" til sidst.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge følgende øvrige dokumentation:

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

Den tilbudsgiver som Bygningsstyrelsen vælger at tildele kontrakten til skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten. Bygningsstyrelsen udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

Vederlag:

De tilbudsgivere, der vælges fra efter at have afgivet sidste og bedste bud (SBB), vil modtage 75 000 DKK i vederlag. Dette forudsætter, at SBB er antageligt og i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med udbudsmaterialets retningslinjer. Den tilbudsgiver, som tildeles opgaven, vil ikke modtage vederlag.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2020

Send til en kollega

0.109