23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 092-218739
Offentliggjort
12.05.2020
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Anmodning om deltagelse

Til
12.06.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hczkvgeroo

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Campus Service (CAS)

Vindere

Hovedentrepriseaftale

(17.11.2020)
Enemærke & Petersen a/s
4100 Ringsted

Totalrådgiveraftale

(17.11.2020)
Mangor & Nagel A/S
2200 København N

Opdateringer

Rettelse
(18.05.2020)

II.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Supplerende CPV-kode(r)
I stedet for:
Læses:

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Øverst
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hczkvgeroo

II.2.9
I stedet for:
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt:
1) Ansøgernes erfaring med at programmere, projektere og udføre læringsmiljøer, der i omfang, kompleksitet, funktion mm. svarer til den udbudte opgave.
2) Ansøgernes erfaring med at integrere projektets bæredygtighedsarbejde og -certificering i projektering, kalkulation og beslutningsprocesser.
3) Ansøgernes erfaring med at anvende BIM, digitale processer og værktøjer i renoveringsprojekter.
Læses:
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt:
1) Ansøgernes erfaring med at programmere, projektere og udføre læringsmiljøer, der i omfang, kompleksitet, funktion mm. svarer til den udbudte opgave.
2) Ansøgernes erfaring med at integrere projektets bæredygtighedsarbejde og -certificering i projektering, kalkulation og beslutningsprocesser.
3) Ansøgernes erfaring med at anvende BIM, digitale processer og værktøjer i renoveringsprojekter.
Til brug for begrænsningen af antallet af deltagere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage, kan ansøger oplyse op til 6 referencer, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Totalrådgiveren og hovedentreprenøren kan i hver deres ESPD, del V, oplyse om referenceprojekter, som DTU kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til 3.
Hvert team må samlet set oplyse om højest 6 referencer under ESPD’ernes, del V. Det vil sige, at hvis totalrådgiveren som det ene medlem angiver f.eks. 4 referenceprojekter i sin ESPD, kan hovedentreprenøren oplyse op til 2 referenceprojekter.
Teamet kan godt vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument, men i så fald må hver reference kun fylde 2 A4-ark med letlæselig skrift, og det skal tydeligt fremgå, hvilken virksomhed der besidder referencen.
Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige), men DTU forbeholder sig ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i del V i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.
Referenceprojekterne må højest være 5 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra gennemført aflevering af opgaven/ydelsen. DTU har dermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referenceprojekter for tjenesteydelser højst må være 3 år gamle. Det skyldes, at der efter DTU's opfattelse er et så begrænset marked for de efterspurgte referencer, at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

III.1.2
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier samt mindstekrav til det niveau, der kræves:
For at kunne blive prækvalificeret skal totalrådgiveren og hovedentreprenøren hver især opfylde de 3 nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:
Mindstekrav totalrådgiver: Nettoomsætning 20 000 000 DKK, egenkapital 2 000 000 DKK, soliditetsgrad 15 %.
Mindstekrav hovedentreprenør: Nettoomsætning 150 000 000 DKK, egenkapital 15 000 000 DKK, soliditetsgrad 15 %.
Hvis totalrådgiveren og/eller hovedentreprenøren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder.
Totalrådgiveren henholdsvis hovedentreprenøren skal erklære under ESPD'ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle formåen. Det gælder også selvom totalrådgiveren og/eller hovedentreprenøren ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144.
Hvis ansøgers årsregnskaber er frit tilgængelige i en offentlig database, behøver ansøger ikke indsende yderligere dokumentation for sin økonomiske og finansielle kapacitet (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige, idet DTU selv kontrollerer, at ansøger lever op til de anførte krav). Hvis ansøgers årsregnskaber ikke er frit tilgængelige i en offentlig database, vil DTU senere kræve tallene dokumenteret ved årsregnskaber eller revisorerklæring.

III.1.3
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier samt mindstekrav til det niveau, der kræves:
For at sikre, at totalrådgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at totalrådgiveren har minimum én reference inden for hver af nedenstående kategorier:
a) Digital bygningsmodel: Referenceprojekter, der dokumenter ansøgers erfaring med at udarbejde en fælles og tværfaglig digital bygningsmodel, der anvendes under både projektering og udførelse.
b) Projektering af læringsmiljøer: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med som arkitekt at projektere læringsmiljøer med et areal, der overstiger 1 000 etagemeter.
c) Arkitektprojektering af renovering: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med som arkitekt at projektere renovering og ombygning af bygninger med et areal, der overstiger 1 000 etagemeter.
d) Ingeniørprojektering af renovering: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med som konstruktions- og installationsingeniør at projektere renovering og ombygning af bygninger med et areal, der overstiger 1 000 etagemeter.
e) Bæredygtighedscertificering: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med at projektere og yde rådgivning under udførelsen i et projekt, der er certificeret efter DGNB eller tilsvarende ordninger og systemer, fx LEED eller bygherrens proprietære bæredygtighedssystem.
For at sikre, at hovedentreprenøren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at hovedentreprenøren har minimum én reference inden for hver af nedenstående kategorier:
a) Digital bygningsmodel: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger som projekterende entreprenør under projekteringen har bidraget til en fælles og tværfaglig digital bygningsmodel, og at ansøger i samme eller andre projekter som udførende entreprenør har draget nytte af en fælles og tværfaglig digital bygningsmodel, fx gennem anvendelsen af VDC (Virtual Design and Construction).
b) Renoveringer: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med som hoved- eller totalentreprenør at udføre renovering og ombygning af bygninger med et areal, der overstiger 1 000 etagemeter.
c) Arbejder med læringsmiljøer: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med som hoved-eller totalentreprenør at udføre læringsmiljøer eller sammenlignelige projekter, f.eks. kultur-/kontorbyggerier, med et areal, der overstiger 1 000 etagemeter.
d) Bæredygtighedscertificering: Referenceprojekter, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med som entreprenør at deltage i et projekt, der er certificeret efter DGNB eller tilsvarende ordninger og systemer, fx LEED eller bygherrens proprietære bæredygtighedssystem.
Totalrådgiveren henholdsvis hovedentreprenøren skal erklære under ESPD'ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den tekniske og faglige formåen. Det gælder også selvom totalrådgiveren og/eller hovedentreprenøren ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144.
For både totalrådgiveren og hovedentreprenøren gælder, at et referenceprojekt gerne må understøtte flere af kategorierne angivet ovenfor. Der må også gerne være sammenfald mellem totalrådgiverens og hovedentreprenørens referenceprojekter.
DTU vil kræve oplysningerne i ESPD dokumenteret ved at anmode om oplysning om de referenceprojekter, der viser, at ansøger opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen. Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen end disse referencer, men DTU forbeholder sig ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne. Der gælder intet maksimum for, hvor mange referencer ansøger kan anvende til at dokumentere, at ansøgers tekniske og faglige kapacitet lever op til mindstekravene.

VI.3
I stedet for:
For så vidt angår pkt. II.2.7) bemærker DTU, at 1- og 5-årseftersyn ikke er indregnet i aftalernes varighed.
Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende.
Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hczkvgeroo
Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.
Læses:
For så vidt angår pkt. II.2.7) bemærker DTU, at 1- og 5-årseftersyn ikke er indregnet i aftalernes varighed.
Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hczkvgeroo
Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.
ESPD udfyldes ved først at downloade 02.1 Elektronisk ESPD-skabelon (xml-fil) fra udbudsmaterialet på iBinder og efterfølgende indlæse dokumentet under fanen "ESPD" i iBinder. Herefter kan ESPD udfyldes og uploades på iBinder.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-06-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 12-06-2020
Time: 23:59

Renovering og udvikling af bygning 208


Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Campus Service (CAS)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Campus Service (CAS)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Robert Kruse
E-mail: larsk@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering og udvikling af bygning 208

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder totalrådgiver- og hovedentrepriseaftaler vedrørende renovering og udvikling af bygning 208 (B208) på DTU Lyngby Campus. B208 er fra 1967 og rummer ca. 7 000 kvadratmeter med en kombination af auditorier, holdlokaler, uformelle studieområder og laboratorier, teknikrum, toiletter og depoter. Der skal ske en gennemgribende renovering og udvikling af B208, så den kan blive en del af fremtidens læringsmiljø. I udviklingsprojektet etableres der flere undervisnings- og studiepladser end i dag og med en højere kvalitet. Alle arealer renoveres, indeklimaet opgraderes og bygningens potentiale udvides gennem konstruktive ændringer, der øger arealer med dagslys, skaber nye rumligheder og øger forbindelser mellem inde og ude.

Herudover skal der i projektet være stort fokus på bæredygtighed og digitalisering. Projektet/ombygningen skal certificeres til DGNB-Guldniveau og der skal anvendes digitale værktøjer/modeller i alle projektets faser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
71530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DTU ønsker at gennemføre projektet i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem DTU, totalrådgiver og hovedentreprenør. Der er tale om et "Integreret Byggeri", hvor både totalrådgiveren og hovedentreprenøren er med allerede fra den indledende rådgivningsfase. Herved får totalrådgiveren mulighed for at sparre og samarbejde med hovedentreprenøren og bygherren gennem hele forløbet. Det er forventningen i dette projekt, at en lang række af de beslutninger, der ofte først kan tages, når selve udførelsen er i gang, kan tages inden og på et tidspunkt, hvor det ikke forsinker udførelsen, men omvendt kan bidrage til den gode projektløsning.

Ved at anvende Integreret byggeri ønsker DTU at inddrage den udførende hovedentreprenørs viden og kompetencer allerede i projekteringens tidlige faser. Dermed øges vidensniveauet i projekteringens tidligere faser, idet hovedentreprenøren blandt andet forventes at bidrage med viden om bygbarhed, kalkulationer og byggepladslogistik. DTU forventer imidlertid også, at hovedentreprenøren vil bidrage med projekteringsmæssig viden om de arbejder og leverancer, som ofte udbydes i funktionsudbud, herunder særligt de tekniske installationer.

Ved at anvende Integreret byggeri ønsker DTU også at spille sig selv på banen som en 100 % engageret bygherre, der med afsæt i en professionel FM-organisation er parat til at gå ind og stille krav til projektets kvalitet i bred forstand, men som også er interesseret i at lade sig påvirke, udfordre og samarbejde med de dygtigste totalrådgivere og hovedentreprenører på markedet. Det er DTU’s meget klare forventning, at det gennem samarbejdet er muligt at gennemføre byggeriet både hurtigere og med et bedre forhold mellem pris og kvalitet.

Totalrådgiver og hovedentreprenør skal ansøge om deltagelse som ét team, men der indgås totalrådgiver- og hovedentrepriseaftale med henholdsvis totalrådgiver og hovedentreprenør samt en samarbejdsaftale mellem alle 3 parter - DTU, totalrådgiver og hovedentreprenør.

Det forventes, at projektet/renoveringen skal afleveres sommeren 2023.

Udbuddet gennemføres efter proceduren "konkurrencepræget dialog". DTU forventer at gennemføre 2 dialog-runder.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hczkvgeroo

DTU inviterer interesserede ansøgere til informationsmøde den 25. maj 2020, kl. 10.00. Ønsker man at deltage i informationsmødet, skal man senest den 19. maj 2020 tilmelde sig via e-mail til CAS-B208udbud@dtu.dk med angivelse af deltagere og deres e-mailadresse, hvorefter man modtager information om mødested. Hvis informationsmødet gennemføres digitalt, som et onlinemøde, modtager tilmeldte deltagere et link til informationsmødet.

Se yderligere oplysninger om projektet på følgende hjemmeside:

https://transforming.dtu.dk/Byggerier-paa-vej/Bygning-208

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt:

1) Ansøgernes erfaring med at programmere, projektere og udføre læringsmiljøer, der i omfang, kompleksitet, funktion mm. svarer til den udbudte opgave.

2) Ansøgernes erfaring med at integrere projektets bæredygtighedsarbejde og -certificering i projektering, kalkulation og beslutningsprocesser.

3) Ansøgernes erfaring med at anvende BIM, digitale processer og værktøjer i renoveringsprojekter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

DTU har valgt at udføre opgaven i samarbejdsformen integreret byggeri. Det er påkrævet for samarbejdsformen, at totalrådgiver og hovedentreprenør byder ind som et team. Det er derfor nødvendigt at udbyde totalrådgivning og hovedentreprise i et samlet udbud, hvorfor DTU har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage yderligere opdeling af aftalerne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se kontraktudførelsesvilkår af udbudsmaterialet der indeholder foreløbige udkast til samarbejds- totalrådgiver og hovedentrepriseaftaler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 081-189851
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Tysk, Engelsk, Svensk, Norsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For så vidt angår pkt. II.2.7) bemærker DTU, at 1- og 5-årseftersyn ikke er indregnet i aftalernes varighed.

Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende.

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hczkvgeroo

Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2020

Send til en kollega

0.078